درباره ما

اعضای هیئت مدیره

مهراد راجی کرمانی

عضو هیئت مدیره

رضا راجی کرمانی

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

آرمین راجی کرمانی

نایب رئیس هیئت مدیره