خدمات و آموزش

نظارت بر نصب و راه اندازی

عموما نصب آنالایزرها و متعلقات از سوی کارفرمایان به پیمانکار اجرا واگذار می شود و انتظار می رود که با درنظر گرفتن مدارک فنی ارائه شده ، کلیه مراحل نصب به درستی صورت پذیرد. از آنجائیکه امور مربوطه به این سیستم های اندازه گیری تخصصی بوده و برخورداری از دانش و تجربه ضروری است ومتعاقبا جهت جلوگیری از هرگونه خطا و آسیب احتمالی در فرآیند کارگذاری ، سرویسهای نظارت بر نصب و راه اندازی پیش بینی شده است که در طی آن صحت نصب مکانیکی و الکتریکی شامل نقاط ارتباط سیستم ها با سایت مورد بررسی قرار گرفته و در صورت نیاز توصیه های اصلاحی مطرح خواهد گردید.