محصولات

GC Collector

_

این تجهیز به منظور تجمیع خروجی‏های کروماتوگراف گازی طراحی شده و امکان جداسازی کندانس و گازهای خروجی از آنالایزر را به خوبی فراهم می کند.