محصولات

Cation Exchanger

_

در نیروگاه ها و دیگر صنایع، استفاده از آب با هدایت الکتریکی بسیار کم به دلایل مختلف از جمله کیفیت بالای بخار تولیدی از این آب و نیز جلوگیری از آسیب رسیدن به تجهیزات فرآیندی، بسیار حائز اهمیت است. لذا اندازه گیری کنداکتیویتی این آب کاربرد زیادی دارد.
در سمپلینگ سیستم های استفاده شده برای اندازه گیری cation conductivity از ستون های تبادل یونی استفاده می گردد. در ستون های تبادل یونی با جایگزینی یون هیدروژن با کاتیون نمک میزان کنداکتیویته 3 الی 4 برابر می شود و همچنین اثر مواد شیمیایی تزریق شده نیز خنثی می گردد. بنابراین ستون کاتیونی مانند تقویت کننده کنداکتیوته عمل می کند و اثر مواد شیمیایی را از بین می برد.