محصولات

جاذب

_

فرایند جذب بعنوان یک راهکار بسیار ساده برای حذف برخی ناخالصی ها و یا عناصر تاثیر گذار در اندازه گیری پارامترهای شیمیایی، در سیستم های نمونه برداری استفاده میشوند. بطور کلی فرایند جذب میتواند به دو روش فیزیکی و شیمیایی صورت گیرد.

جاذب ها ماده ای شیمیایی میباشند که داخل ستون مناسب قرار میگیرند. متریال، ابعاد، سایز ورودی و خروجی این ستون ها تنوع زیادی داشته که با توجه به نیاز و کاربرد طراحی و ساخته میگردد.

_