محصولات

سیستم های نمونه برداری آزمایشگاهی

_

در صنایع مختلف اعم از پتروشیمی، پالایشگاه، نیروگاه علاوه بر آنالیز آنلاین اندازه گیری در آزمایشگاه از اهمیت خاصی برخوردار می باشد، نمونه منتقل شده به آزمایشگاه باید دقیقا مشخصات نمونه اصلی را داشته باشد لذا برای این منظور وجود سمپلینگ سیستم های خاص که بر اساس مشخصات خط فرآیندی طراحی شده اند در انتقال نمونه درست به آزمایشگاه از اهمیت ویژه ایی برخوردار می باشد.
این سمپلینگ سیستم ها بر اساس نوع نمونه و مشخصات دما و فشار در انواع مختلف طراحی و تولید می شوند.