محصولات

سیستم اندازه گیری آلاینده های دودکش

_

پارامترهای زیر را (برحسب نوع سوخت مصرفی) با نصب و راه اندازی سامانه های پایش لحظه ای و برخط پایش نمایند.
سوخت گاز طبیعی: O2, CO, CO2, NOx, Flow Rate
سوخت های جامد یا مایع و گاز ترش: O2, CO, CO2, NOx, SO2, Flow Rate
همچنین در احتراق مستقیم که شعله یا منیع احتراقی در تماس مستقیم با مواد درون محفظه احتراق است (از جمله صنعت سیمان، فولاد، آلومینیوم، کاشی و سرامیک، ریخته گری، آجرپزی، آسفالت، آهک و غیره) پایش لحظه ای و برخط ذرات الزامی است.