محصولات

آنالایزر رطوبت (نقطه شبنم)

_

نقطه شبنم دمایی است که نمونه باید تا آن نقطه سرد شود تا با بخار آب، اشباع شود. در دمای پایین‌تر از این دما، بخشی از آب موجود در نمونه گازی تقطیر خواهد شد تا دوباره به حالت تعادل برسد. به آب تقطیر شده بر روی سطوح، شبنم گفته می‌شود. هنگامی که نمونه گازی مرطوب در مسیر انتقال به سمت آنالایزر حرکت می کند برای جلوگیری از تقطیر آب موجود در آن بایستی دمای نمونه را بالاتر از نقطه شبنم حفظ کرد.