خدمات و آموزش

پشتیبانی از محصولات در قالب قراردادهای خدماتی بلند مدت

ایجاد ساختار سازمان یافته یک دپارتمان تعمیرو نگهداشت ، گردآوری یک تیم تخصصی آنالایزر کارآمد ، تعریف دستورالعملهای استاندارد برای اجرای فرآیندهای بروز نگهداشت و… از دغدغه های مدیریت ارشد یک مجتمع صنعتی جدید التاسیس خواهد بود. پشتیبانی از سیستم های اندازه گیری در قالب قراردادهای یکساله و بلند مدت از جمله سرویسهائی است که نقش بسزائی در رفع نگرانیها داشته و متعاقبا کمک بزرگی به آموزش تعداد قابل توجهی از کارشناسان مجرب آنالایزر کرده است.