خدمات و آموزش

مشاوره و عارضه یابی

نگهداری از دارائیهای فیزیکی امروزه به دانش گسترده ای تبدیل شده و با یاری گرفتن از نرم افزارهای تخصصی ، در زمینه کاهش ریسک خرابی و از سرویس خارج شدن آنالایزرها ، گامهای بلند و موفقیت آمیزی برداشته شده است. مشاوره تخصصی در ایجاد سازمان ها و ساختارهای اسناندارد برای فرآیندهای تعمیرات و نگهداری  با در نظر گرفتن متدهای نوین از دیگر خدمات دپارتمان تعمیر و نگهداشت این شرکت بشمار می رود. از زیرمجموعه این خدمات می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 

Preventive Maintenance⦁

 Condition-Based Maintenance⦁

Corrective Maintenance⦁

 Predetermined Maintenance⦁