خدمات و آموزش

تعمیرات اساسی و بازتوانی و نوسازی

شرایط اقتصادی کشور و محدودیت هایی که در ادامه تحریم ها به مناسبات بازرگانی با سازنده های خارجی تحمیل شده است بسیاری از سایت های صنعتی را برآن داشته تا با در نظر گرفتن ظرفیتهای داخلی ، تعمیرات، تغییر کاربری و نوسازی برسیستم اندازه گیری موجود را در دستور کار خود قرار دهند. شناخت دقیق متدهای اندازه گیری و کارشناسانی در بالاترین سطح توانائی شرکت پیرامون سیستم قشم را درجایگاه نخست ، جهت دعوت به همکاری قرار داده است.از سوی دیگر تامین قطعات یدکی که یکی دیگر از دغدغه کارفرمایان محترم برای پیشبرد این دسته از فعالیتهاست ، با تجربه واحد بازرگانی این شرکت رفع گریده است.