خدمات و آموزش

ارتقاء و توسعه واحد های سمپلینگ و آنالیزر

طراحی سیستم های نمونه برداری ، یکی از پرچالش ترین بخشها در ساخت سیستم های اندازه گیری آنلاین می باشد که همه روز در تکاپو و بروز رسانی است. بهم پیوستن چند شاخه علوم مهندسی در فرآیند طراحی ، این مهم را به یکی از پیچیدگیهای صنعت آنالایزر تبدیل کرده ، بگونه ای که در طراحی سازندگان نام آشنای دنیا نیز گاها خطاهای بسیار ظریفی مشاهده می گردد.این شرکت با درنظر گرفتن یافته علمی جدید وتحلیل خطاها و آموزشهای پیوسته ، تلاش موفقیت آمیزی در کاهش اشتباهات به صفر داشته است. لذا شرکت پیرامون سیستم قشم آمادگی داشته تا با اتکا به تیم مهندسی قوی و کارآزموده خود، سیستمهای موجود را بهینه سازی و بازسازی نماید.